Pátranie po čísle 322

322 o.z. Vás oslovuje, milí priatelia, s prosbou o pátranie po čísle 322.

Koncept tohto permanentného projektu je inšpirovaný manifestom (HAPPSOC - Stano Filko, Zita Kostrová, Alex Mlynarčík). Koncept v sebe zahŕňa všeobecnú sociálnu problematiku kreativity a vnímania. Projekt pôsobí silou svojich vzťahov; má iniciovať proces vnímania a uvedomovania si kreativity človeka ku vzťahu všeobecnej angažovanosti v s...po...ločnosti. Nájdená skutočnosť získava schopnosť aktivizácie a v kompozícií sa stáva nadreálnou v zmysle vytvárania a šírenia nových vzťahov.

Autormi záznamov sú entity participujúce na koncepte, bez ohľadu na výtvarné vzdelanie.

Jedným z dalších inšpiračných zdrojov je aj J. Beuys a jeho výrok "Kazdy človek je umelec". Tento výrok je východiskom formovania spoločnosti a jeho postupného uzdravovania; podporuje zmenu spoločnosti k lepšiemu na základe podpory vnímania človeka. Využíva sa tu dojem "toto by som dokázal aj ja" a to je aj zámer projektu. Výsledkom tejto činnosti nie je umelecký predmet v tradičnom chápaní umenia - objekt sa stáva prostriedkom komunikácie.

Akumulácia a emulgovanie čísla 322 je kľúčovou myšlienkou projektu. V tomto prípade nejde o estetizovaný koncept, ale priblíženie sa jeho podstate a jadru. Estetizácia prebieha pri inštalácií. Pomocou akumulácie a emulgovania vznikne inštalácia s intermediálnymi prvkami v danom priestore.

Číslo 322 na zázname má svoj kontext a nemôže byt z neho vytrhnuté. Kontext má svoj neoddeliteľný význam a dáva záznamu svoj rozmer. Účelom záznamu je dokumentovať, avšak samostatný záznam nie je svojbitný umelecký artefakt. Záznamy komunikujú medzi sebou a vystupujú ako celok v inštalácií.

Záznamy posielajte na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Collecting the number 322

322 o.z. is asking you, dear friends, to help with searching the number 322

The concept of this permanent project is inspired by a manifesto (HAPPSOC - Stano Filko, Zita Skeletal, Alex Mlynarčík); it involves the general social issue of creativity and perception. The project operates through the power of its relations; its task is to initiate the process of perception and awareness of human creativity in rela...tion to general involvement in society. The fact found is able to become active again and it becomes surrealistic in the composition in order to create and build new relationships.

The authors of the records are entities participating in the concept, regardless of their artistic education.

Among other sources of inspiration is J. Beuys and his statement “Every man is an artist”. This statement is substantial in formation of the society and its gradual recovery; it helps to create a better society with the support of human perception. The project works with the idea “I can do this as well” and this is also its goal. The result of the activity is not a work of art in the traditional sense of art - the object becomes a means of communication.

The key idea of the project is accumulation and emulsifying of the number 322. The purpose is not to create an aestheticised concept, but to reach its essence and core. Aestheticisation takes place during the installation. Accumulation and emulsifying help to create an installation with intermediate elements in the given area.

The number 322 has its context on the record and cannot be removed from it; the context has its inseparable meaning and it extends the dimension of the record. The purpose of the record is to document, but the separate record is not an independent work of art. Records communicate among themselves and act as a whole in installations.

Records are welcome: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.